مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

2-10)مالیات و حسابداری

مالیات یکی از عمده ترین منابعی می باشد که تامین هزینه های دولت را به عهده دارد.           بنابر وظایف متعدد دولت، آثار مالیات تنها محدود به هدفهای اقتصادی نیست بلکه هدف های اجتماعی و سیاسی نیز دارد.نتیجه گیری مطلوب و دستیابی به هدفهای مورد نظر در گرو     سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب می باشد که این مهم مبتنی بر اطلاعات مالی در خور اتکا باشد.

در سطح بنگاه های اقتصادی نیز جلب اعتماد سرمایه گذاری و اعتباردهندگان منوط به وجود اطلاعات مالی و کافی به مقصود تصمیم گیری نسبت به سرمایه بکار رفته، ارزیابی عملکرد مدیران و حسابدهی آنها و اعطای اعتبار به بنگاه های اقتصادی می باشد. صورتهای مالی به عنوان مهم ترین منبع اطلاعاتی برای انعکاس نتایج عملکرد و وضعیت مالی بنگاه های مزبور شناخته شده می باشد و به همین دلیل حساسیت خاصی نسبت به مبنای تهیه این صورتها هست.استانداردهای حسابداری به عنوان مبانی تهیه صورتهای مالی، بایستی از ویژگی هایی برخوردار باشد که منجر به تهیه اطلاعات معتبر، مربوط و قابل فهم گردد.

جریان اطلاعاتی که استانداردهای حسابداری در سطح خرد هدایت می کند و به آنها کیفیت می بخشد و سیاست گذاری اقتصادی را تسهیل و از این جهت با هدفهای مقررات مالیاتی همسویی پیدا می کند اما بی آنکه تضاد اساسی بین دو موضوع تصور گردد.از آنجا که در تایید هدفهای دیگر به غیر از امور اقتصادی نیز قرار دارد، قرار نگرفتن دو نقطه درآمد مشمول مالیات و سود قبل مالیات حسابداری بر روی هم و بروز اختلاف بین دو عدد امری منطقی به نظر جلوه   می کند.

با این حال در اقدام اختلاف درآمد مشمول مالیات و سود قبل از مالیات حسابداری منحصر      به تفاوت موجه محیطی و ماهیتی فوق نیست، بلکه به علاوه، مواردی در بر می گیرد که با عدالت وروح قانون و مقررات توافق ندارد پس بایستی به مقصود کاهش اختلاف و نیل به هدفهای مشترک تعامل وهمفکری بین گروههای مختلف صورت گیرد) سعیدی ،1382، 194(.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوال پژوهش:

در این پژوهش کوشش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده گردد:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته می باشد یا خیر؟

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید