مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

        5-1)مقدمه

در این فصل نخست اختصار ای از پژوهش اظهار می گردد،سپس نتایج پژوهش ارایه و تحلیل     می گردد و در ادامه فصل نیز پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارایه خواهد گردید.

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شرکتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها مصروف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور گردد.

اصولا” از قوانین مالیاتی می توان به عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی بهره گیری نمود و آن را به عنوان مشوق سرمایه گذاری وپس انداز به کار گرفت. اما مساله اصلی این می باشد که آیا متن اصلاحی قوانین مالیاتی ایران در این جهت تدوین شده وآیا مشوق سرمایه گذاری در شرکتها می باشد؟ وآیا بر نحوه تامین مالی شرکتها تاثیر گذار بوده می باشد؟

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود توجه متفاوت نسبت به گذشته می باشد. توجه موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد بهره گیری قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی نمود وبه زعم کوشش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می گردید. در نتیجه ،در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید وبه مقصود تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده گردید.

یکی از محرکهای اصلی پیشرفت و توسعه اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری در کشورمی باشد که می تواند تخصیص صحیح ومطلوب منابع بین بخشهای مختلف اقتصاد کشور را در جهت تقویت بنیه تولید داخلی به کار گیرد. سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم اقتصاد کلان می باشد و به عنوان یکی از عوامل مهم تابع تولید در اقتصاد هر کشوری مطرح می باشد. واقعیتی که نمی توان از آن چشم پوشی نمود ،آن می باشد که احتیاج به نرخ رشد مطلوب ،احتیاج به سرمایه گذاری دارد.

وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود.

خاطر نشان می گردد که تاثیر تغییر نرخ مالیات بردرآمد شرکتها بر سود تقسیمی قبلا مورد مطالعه قرار گرفته ومشخص گردیده می باشد که اندازه سود تقسیمی شرکتها بعد از تغییر نرخ مالیات بردرآمدافزایش یافته می باشد(هادی نژاد، 1387).

از آنجایی که افزایش اندازه سود تقسیمی شرکتها ، یکی از عوامل مهم در جهت رشد وتوسعه بازار سرمایه و رونق بخشی به آن می باشد ،پژوهش گر نتیجه گیری کرده می باشد که یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات در زمینه رشد وشکوفایی بازار سرمایه تامین گردیده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 سوال پژوهش:

در این پژوهش کوشش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده گردد:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته می باشد یا خیر؟

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری