مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

2 ـ 5  ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ­ها طبق شرایط متغیرها

با در نظر داشتن تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، آغاز به تفکیک، به نتایج هر فضیه تصریح نموده و سپس به نتیجه­گیری کلی در خصوص یافته­های این پژوهش می­پردازیم.

1 ـ 2 ـ 5 نتایج فرضیه اصلی اول

با در نظر داشتن آزمون­ها و تحلیل­هایی که از روش رگرسیون و همبستگی در فصل (4 ) انجام گردید و همان گونه که در جدول (4ـ4) نظاره می­گردد، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت­ها در سال ورود به بازار سرمایه ایران هست و مقدار آن 345/0 می باشد؛ که این ضریب همبستگی در حد ضعیف می­باشد و در واقع متغیرهای یاد شده نمی­توانند به صورت مستقل اقدام کنند و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده به دست آمده که مقدار 108 /0 می­باشد، نشان می­دهد که 8/10% از تغییرات بازده غیرعادی سهام توسط خطای پیش­بینی سود هر سهم تبیین داده می­گردد و بقیه تغییرات مربوط به متغیرهایی می­باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه­ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده و ارتباط خطی و مثبت بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازار سرمایه هست، به بیانی دیگر هر چه دقت پیش­بینی سود هر سهم بیشتر باشد (خطای پیش­بینی کمتر)، بازده غیرعادی کمتر خواهد بود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول با یافته های حاصله از تحقیقات فرت [1] (2001)،یانتی و فلورانس(2009)،جرجیا[2] (2003)، کلارکسون[3] (2002)، لونکانی [4]  وهمکاران(2005) و لیوتان[5]  (2008) مطابقت دارد اما با نتایج پژوهش محمد عمران(2004) تضاد دارد. وی به این نتیجه رسیده بود که سهام انتشار یافته دارای بازده های غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یکسال بعد می باشد ، در حالی که با در نظر داشتن یافته های ما از نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ، سهام شرکت های جدیدالورود دارای بازده های غیر عادی منفی در سال ورود به بازار سرمایه می باشد. این موضوع می تواند ناشی از کارا نبودن بازار سرمایه ایران و همچنین مربوط به شرایط خاصی باشد که در سالهای 1382 تا 1384 بر بورس اوراق بهادار تهران حاکم بوده می باشد .

1 ـ 1 ـ 2 ـ 5نتایج فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل

با در نظر داشتن آزمون­ها و تحلیل­هایی که از روش رگرسیون و همبستگی در فصل 4 انجام گردید و همان گونه که در جدول (8 ـ 4) نظاره می­گردد، هیچ یک از متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده، با در نظر داشتن سطح معنی­داری (sig ) که بیشتر از 5% می­باشد، در مدل معنی­دار نیستند و نباید به معادله رگرسیون اضافه شوند. به بیانی دیگر متغیرهای کنترل شامل: اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی، بازده دارایی ثابت، نسبت وجوه نقد عملیاتی، نسبت هزینه بهره، توزیع سود نقدی و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، متغیرهایی تأثیرگذار در روابط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی در سال ورود به بازار سرمایه نمی­باشند.

2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم

با در نظر داشتن آزمون­ها و تحلیل­هایی که از روش رگرسیون و همبستگی در فصل (4 ) انجام گردید و همان گونه که در جدول (10ـ 4 ) نظاره می­گردد، به این نتیجه رسیدیم که ضریب همبستگی مثبت بین دو متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها پس از گذشت یک سال از ورود و حضور در بازار سرمایه ایران هست و مقدار آن 464/0 می باشد؛ که این ضریب همبستگی در حد متوسط می­باشد و با در نظر داشتن ضریب تعیین تعدیل شده بدست آمده که مقدار آن 205/0 می­باشد، نشان می­دهد که 5/20% از تغیرات بازده غیر عادی سهام توسط خطای پیش­بینی سود هر سهم تبیین داده می­گردد و ما بقی تغییرات مربوط به عوامل و متغیرهایی می­باشد که در این پژوهش در نظر گرفته نشده می باشد. مطالعه­ها نشان داد که فرضیه فوق تأیید گردیده و ارتباط خطی و مثبت بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود و حضور در بازار سرمایه ایران هست، نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز با یافته های حاصله از تحقیقات فرت [6] (2001)،یانتی و فلورانس  [7] (2009)،جرجیا  [8] (2003)، کلارکسون[9] (2002)، لونکانی [10]  وهمکاران (2005) و لیوتان   [11] (2008) در تضاد نمی باشد .

1ـ2ـ 2ـ5 نتایج فرضیه اصلی دوم در حضور متغیرهای کنترل

با در نظر داشتن آزمون­ها و تحلیل­هایی که از روش رگرسیون و همبستگی در فصل (4 ) انجام گردید و همان گونه که در جدول (14 ـ 4 ) نظاره می­گردد، هیچ یک از متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده، با در نظر داشتن سطح معنی­داری (sig ) که بیش­تر از 5% می­باشد در مدل چندگانه معنی­دار نیستند و نباید به معادله رگرسیون اضافه شوند. به بیانی دیگر متغیرهای کنترل شامل: اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده ارایی، بازده دارایی ثابت، نسبت وجوه نقد عملیاتی، نسبت هزینه بهره، توزیع سود نقدی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، متغیرهایی تأثیرگذار در روابط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام پس از یک سال از ورود و حضور در بازار سرمایه نمی­باشند.

[1] . Fert

[2]. Jrjya

[3]. Clarkson

[4]. Lonkany

[5]. Lyotan

[6] . Fert

[7].Yanty and Florence

[8]. Jrjya

[9]. Clarkson

[10]. Lonkany

[11]. Lyotan

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا خطای پیش­بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در سال ورود به بورس تأثیر می­گذارد؟
  • آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت­ها به بورس همچنان هست یا تغییر می­کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی می باشد؟

مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری