عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

1 ـ1ـ 6ـ 4تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی اول در حضور متغیرهای کنترل

پس از مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود و بازده غیر عادی سهام در سال ورود به بازار سرمایه در مرحله قبل، در این مرحله ارتباط بین دو متغیر در حضور متغیرهای کنترل مطالعه شده می باشد. به بیانی دیگر با کنترل اثر متغیرهای در نظر گرفته شده به مطالعه همبستگی دو متغیر مستقل و وابسته پرداخته­ایم. متغیرهای کنترل مورد نظر شامل: اندازه شرکت، اهرم مالی، بازده دارایی (ROA ) ، بازده دارایی ثابت، وجوه نقد عملیاتی، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، نسبت هزینه بهره، توزیع سود نقدی هستند.

برای مطالعه ارتباط بین متغیر مستقل و متغیرهای کنترل و متغیر وابسته، آغاز مدل رگرسیونی با حضور متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی از طریق نرم افزار spss برازش کرده سپس نتایج حاصل از این مدل رگرسیونی را با نتایج مدل رگرسیونی چند متغیره با حضور تک تک متغیرهای کنترل مقایسه می­کنیم. در واقع تک تک متغیرهای کنترل را همراه با متغیر مستقل وارد مدل رگرسیون می­کنیم و تأثیر آن را بر ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده مورد مطالعه قرار می­دهیم و طبق نتایج حاصل از این مطالعه ،هیچ یک از متغیرهای کنترل ارتباط معنی­داری (با در نظر داشتن sig آزمون فرض تساوی ضرایب رگرسیون با صفر) در مدل رگرسیون ندارند و نباید به معادله رگرسیون اضافه شوند.

همچنین در جدول (9-4 ) ماتریس ضرایب همبستگی جزئی بین متغیرهای مورد مطالعه نشان داده شده می باشد. در این ماتریس، همبستگی دو متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی، بدون در نظر گرفتن اثر متغیرهای کنترل و با در نظر گرفتن اثر متغیرهای کنترل ارائه شده می باشد.

نکته قابل ذکر در مورد ماتریس ضرایب همبستگی بین کل متغیرهای مورد مطالعه، محاسبه سطح خطای قابل قبول اصلاح شده برای کمترین فرصت ایجاد خطای نوع اول (خطای α که عبارت می باشد از احتمال رد فرضیه  H 0در حالی که H0 درست می باشد) می باشد.

یک روش بهره گیری از روش بن فرنی[1] می باشد که در آن سطح معناداری (05/0) تقسیم بر تعداد همبستگی­های محاسبه شده می­گردد (0011/0 = 45/05/0 ) یک ضریب همبستگی زمانی معنادار می باشد که سطح اهمیت آن کمتر از سطح قابل قبول اصلاح شده (0011/0 ) باشد.

در نهایت مدل رگرسیون چندگانه­ای را برازش می­نماییم، که تأثیر کلیه متغیرهای مستقل و کنترل مربوط را بر متغیر وابسته نشان می­دهد. ضریب همبستگی و ضریب تعیین تعدیل شده و آماره دوربین ـ واتسون مدل برازش شده، در جدول (7 ـ 4 ) ارائه شده می باشد و در ادامه به برازش رگرسیون چندگانه به روش Enter (جدول 8 ـ 4 ) می­پردازیم.

طبق جدول شماره (7ـ 4) ضریب همبستگی مربوط به مدل کلی پژوهش برابر با 504/0 می باشد. این عدد در سطح خطای 5% ارتباط معناداری را بین متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم، متغیرهای کنترل و بازده غیرعادی نشان می­دهد. با در نظر داشتن خروجی­های نرم افزار spss ؛ جداول نشان می­دهد، از آن جا که sig کمتر از 5% می باشد، فرض H0 در سطح خطای 5% رد می­گردد (مدل رگرسیون در سطح خطای 5% معنادار می باشد) و وجود همبستگی بین این متغیرها تأیید می­گردد. هم­چنین ضریب تعیین تعدیل شده محاسبه شده نیز عدد 121/0 را نشان می­دهد که برازش نسبتاً پایینی از تغییرات متغیر بازده غیرعادی توسط متغیرهای فوق ارائه می­کند.

یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست؛ در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد گردد و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند، امکان بهره گیری از رگرسیون وجود ندارد. آماره
دوربین ـ واتسون به مقصود مطالعه استقلال خطاها از یکدیگر بهره گیری می­گردد که اگر مقدار آماره دوربین ـ واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می­گردد و می­توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

مقدار آماره دوربین ـ واتسون طبق جدول (7 ـ 4 ) 594/1 می­باشد و این عدد نشان می­دهد که خطاها از یکدیگر مستقل و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می­گردد و می­توان از رگرسیون بهره گیری نمود.

[1] . Bonferroni

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا خطای پیش­بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در سال ورود به بورس تأثیر می­گذارد؟
  • آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت­ها به بورس همچنان هست یا تغییر می­کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری