عنوان کامل پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

3ـ2ـ 5 نتایج فرضیه فرعی

با در نظر داشتن آزمون­ها و تحلیل­های انجام شده با بهره گیری از روش رگرسیون و همبستگی در فصل (4 )، و همان گونه که در جدول (16ـ 4 ) نظاره می­گردد، به این نتیجه رسیدیم که ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت­های تازه پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران در دو مقطع زمانی سال ورود به بازار سرمایه و یک سال پس از ورود و حضور بازار سرمایه، در صنایع مختلف متفاوت بوده و با توجه نتایج بدست آمده، فرضیه فرعی (نوع صنعت بر ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر می­گذارد) در سطح اطمینان 95% تأیید می­گردد.

3ـ5 نتیجه­ گیری کلی پژوهش

آن چه در جمع بندی و نتیجه­گیری کلی آزمون فرضیه­های پژوهش مبنی بر ارتباط معناداری متغیر مستقل با بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی سال ورود به بازار سرمایه و یک سال پس از ورود و حضور در بازار سرمایه، در فاصله زمانی 1382 تا 1387 می­توان عنوان نمود، این می باشد که متغیر خطای پیش­بینی سود هر سهم ارتباط خطی و مثبت با بازده غیرعادی دارد، و بیانگر محتوای اطلاعاتی متغیر سود می باشد. و هم چنین متغیرهای کنترل در نظر گرفته شده در مدل رگرسیون معنی­دار نیستند و تأثیری بر روابط بین متغیر مستقل و وابسته ندارند. هم چنین نتایج حاصل از آزمون فرضیه­ها به تفکیک صنعت، نشان دهنده تأثیر نوع صنعت، بر روابط بین متغیرهاست. نتایج به دست آمده در این پژوهش با مستندات تصریح شده در چارچوب نظری و پژوهش ادبیات مالی مطابقت دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا خطای پیش­بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در سال ورود به بورس تأثیر می­گذارد؟
  • آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت­ها به بورس همچنان هست یا تغییر می­کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی می باشد؟

مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری