عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-10)آزمون فرضیه ها

فرضیه های آماری، جملات یا عبارتی هستند که با بهره گیری از نمادهای آماری و به صورت پارامتر نوشته می شوند و تأثیر آنها هدایت پژوهشگر در انتخاب آزمون آماری می باشد. آزمون آماری فرآیندی می باشد که طی آن مجموعه ای از مقادیر متغیر تصادفی که به ازای آنها بایستی  رد گردد، تعیین می گردد. متغیر تصادفی که مقادیر آنها برای انجام این اقدام بکار می رود آماره آزمون نامیده می گردد و مجموعه مقادیری از این متغیر تصادفی که به ازای آنها  بایستی رد گردد را  ناحیه رد آزمون نامند.آزمون بوسیله آماره آزمون و ناحیه رد مشخص می گردد.

با در نظر داشتن موارد فوق فرضیه آماری به دو شکل زیر اظهار می گردد:

الف)فرضیه صفر(): فرضیه ای که معمولاً پژوهشگر را به ارزشیابی فرضیه پژوهش قادر می سازد و از آنجایی که بیانگر عدم وجود هیچگونه ارتباط مهم بین دو متغیر می باشد با رد آن می توان فرضیه های مخالف (جایگزین) را تایید نمود.

ب)فرضیه مخالف(): اغلب منطبق با فرضیه های پژوهش هستند و بیانگر انتظار پژوهشگر درمورد نتایج پژوهش می باشد.

پس اولین گام جهت مطالعه آزمون فرضیه های تبیین فرضیه ها آماری به صورت فرض صفر و فرض مخالف می باشد. پس متناسب با نوع آزمون آماری وسطح خطا () و مقایسه با حداقل احتمال محاسبه شده (P-Value) نسبت به تایید یا رد فرض صفر که نقطه مقابل فرض مخالف(فرضیه پژوهش) می باشد تصمیم گیری می گردد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه 1- بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد (از پلکانی به نرخ ثابت 25%)و اندازه سرمایه گذاری شرکتها ارتباط هست.

فرضیه 2- بین تغییر نرخ مالیات بر درآمد (از پلکانی به نرخ ثابت 25%)و نحوه تامین مالی شرکتها ارتباط هست.

خاطر نشان می گردد در صورتی که توزیع جامعه نامشخص باشد و نمونه نیز کوچک باشد با بهره گیری از آزمون کولموگرف-اسمیرنف[1] بایستی نرمال بودن توزیع احتمالی داده ها مطالعه گردد. اگر فرضیه نرمال بودن داده ها رد نشود می توان از آزمون t  بهره گیری نمود.

طبق قضیه حد مرکزی حتی اگر توزیع احتمالی داده ها نرمال نباشد اما نمونه بزرگ باشد (حداقل 30) آنگاه توزیع میانگین این اطلاعات به سمت نرمال میل خواهد نمود و دیگر نیازی نیست خود  داده ها دارای توزیع نرمال باشند.

از آنجایی که در این پژوهش داده ها خیلی بیشتر از 30 می باشند طبق این قضیه نیازی به مطالعه نرمال بودن این داده ها نیست زیرا که حتی اگر داده ها نرمال نباشند توزیع میانگین آنها نرمال       می باشد(بهبودیان ،45،1383).

[1] -Kolmogorov-Smirnov

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

در این پژوهش کوشش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده گردد:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته می باشد یا خیر؟

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

پایان نامه - تز - رشته حسابداری