مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

6 ـ 3 ـ روش تجزیه و تحلیل داده ­ها

پژوهش­های همبستگی شامل کلیه پژوهش­هایی می باشد که در آن­ها کوشش می­گردد ارتباط متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی کشف و تعیین گردد. این ضریب شاخص دقیقی می باشد که با محاسبه آن می­توان نشان داد که یک متغیر تا چه اندازه با متغیرهای دیگر پیوند دارد و می­توان برای همبستگی (مثبت یا منفی) اندازه و مقدار آن را محاسبه نمود.

پس از جمع آوری اطلاعات مربوط از نرم افزار صفحه گسترده اکسل [1]جهت طبقه­بندی اطلاعات و محاسبه متغیرها بهره گیری گردید و در نهایت اطلاعات حاصل با بهره گیری از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش همبستگی می­باشد جهت انجام آزمون­های آماری از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و تحلیل واریانس[2] که دارای خطای معیار کمتری در مقایسه با سایر روش­های آماری می­باشند بهره گیری شده می باشد.

1 ـ 6 ـ 3 ـ تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی

پژوهش­های همبستگی ـ تعریف، هدف و مزایا:

پژوهش­های همبستگی شامل کلیه پژوهش­هایی می باشد که در آن کوشش می­گردد ارتباط بین متغیرهای مختلف با بهره گیری از ضریب همبستگی، کشف یا تعیین می­گردد. هدف روش پژوهش همبستگی، مطالعه حدود تغییرهای چند متغیر با حدود تغییرهای چند متغیر دیگر می باشد.

هدف ضریب همبستگی، اظهار ارتباط بین دو یا چند متغیر به صورت ریاضی می باشد. در صورتی که ارتباط متغیرها کامل و مثبت باشد ضریب همبستگی، یک می باشد و چنان چه همبستگی بین متغیرها کامل و منفی باشد ضریب همبستگی، منفی یک، (1 – ) خواهد گردید. طرح بنیانی و اساسی پژوهش همبستگی بسیار ساده می باشد. در این روش­ها به جمع آوری نمره­های دو ( یا چند) متغیر برای آزمودنی­های یکسان می­پردازیم و سپس ضریب همبستگی را محاسبه می­کنیم. به گونه اختصار، ضریب همبستگی را می­توان برای اظهار روابط علت و معلولی به کار برد. هر چند که این روش به مقصود کشف و پیش­بینی روابط بین دو متغیر A و B به کار می­رود. مزیت عمده روش همبستگی این می باشد که به محقق اجازه می­دهد که متغیرهای زیادی را اندازه­گیری کند و همزمان، همبستگی درونی بین آن­ها را محاسبه نماید. امتیاز دیگر روش همبستگی در این می باشد که می­تواند درمورد درجه همبستگی بین متغیرها مورد مطالعه، اطلاعات لازم را فراهم سازد و روش همبستگی یا درجه همبستگی را در کل دامنه یا محدوده معین مشخص کند.

روش همبستگی برای دو هدف عمده به کار می­رود:

  1. کشف همبستگی بین متغیرها
  2. پیش­بینی یک متغیر از یک یا چند متغیر دیگر.

به گونه کلی هدف پژوهش همبستگی عبارت می باشد از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه و همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض می­گردد بین آن­ها ارتباط هست. تحلیل همبستگی، ابزاری آماری می باشد که به وسیله آن می­توان درجه­ای که یک متغیر به متغیری دیگر از نظر خطی مرتبط می باشد را اندازه­گیری نمود. همبستگی را به گونه معمول با تحلیل رگرسیون به کار می­برند.

درجه همبستگی درمورد دو معیار بحث می­کند:

الف) ضریب تعیین

ب) ضریب همبستگی

[1] . Excel

[2] . Anova

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوالات پژوهش:

  • آیا خطای پیش­بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در سال ورود به بورس تأثیر می­گذارد؟
  • آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت­ها به بورس همچنان هست یا تغییر می­کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی می باشد؟

مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار

پایان نامه - تز - رشته حسابداری