عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

قسمتی از متن پایان نامه :

3-5)سنجش متغیر های پژوهش

در این پژوهش اندازه سرمایه گذاری شرکتها ، نحوه تامین منابع مالی آنها و تغییر نرخ مالیات بر درآمد (مالیات ابرازی) متغیرهای پژوهش می باشند.

به علت اینکه در بعضی مواقع بین سازمان امور مالیاتی و شرکتها بر سر مالیات ابراز شده   از طرف شرکتها توافقی وجود ندارد احتمال می رود تا صدور برگ قطعی مالیات، مدت زمانی بطول بیانجامد.در اینجا بعلت محدویت زمانی، مالیات ابرازی شرکتها به عنوان یک متغیر مستقل اصلی در مدل بهره گیری می گردد. با در نظر داشتن بهره گیری از مالیات ابرازی به جای مالیات قطعی در داده های پژوهش ، نتایج نیز تحت تاثیر قرارخواهند گرفت.

در این مطالعه متغیر نحوه تامین منابع مالی به این شکل مورد بهره گیری قرار گرفت که از بین      100درصد دفعات تامین مالی شرکت، درصد مواردی که تامین مالی داخلی یا خارجی بوده محاسبه گردید.  مقصود ازتامین مالی در این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در نمونه موردنظر می باشند که  طی سالهای 1375تا پایان سال1387 اقدام به افزایش سرمایه نموده اند.

سه روش استقراض، انتشار سهام (اعم از عادی و ممتاز)و انتشار اوراق بهادار به عنوان روشهای تامین مالی خارجی و سود انباشته و مقصود کردن سود به اندوخته به عنوان تامین مالی داخلی در نظرگرفته شده اند. شرکتهای موردنظر که طی سالهای 1375 تا پایان 1387 اقدام به افزایش سرمایه (تامین مالی)نموده اند، از لحاظ نحوه تامین مالی(داخلی یا خارجی) مورد مطالعه قرارخواهندگرفت.

خاطر نشان می گردد که روشهای مختلف تامین مالی عبارتنداز:

الف)استقراض                             ب ) انتشار سهام عادی

ج)انتشار سهام ممتاز                     د) انتشار اوراق بهادار(اوراق قرضه واوراق مشارکت)

ه) سود انباشته واندوخته کردن سود

مقصود از سرمایه گذاری ،سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود می باشد.

3-6) نحوه جمع آوری اطلاعات

برای انجام پژوهش و نتیجه گیری صحیح از پژوهش، اطلاعات تأثیر بسزایی را اعمال می کند. اطلاعات مورد بهره گیری در این پژوهش به دو دسته قابل تقسیم می باشند.

دسته اول؛اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات پژوهش می باشند که با مطالعه مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی موجود در اینترنت و نشریات داخلی و خارجی از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید. دسته دوم؛اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موجود در اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ بود که از گزارشات مالی شرکتها از سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، هفته نامه ها، سالنامه های بورس تهران و نرم افزار             بانک اطلاعاتی ره آورد جدید وهمچنین از پرونده های مالیاتی شرکتهای نمونه انتخاب شده استخراج گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش:

در این پژوهش کوشش گردید تابه سوال زیر در ایران پاسخ داده گردد:

آیا بین تغییرنرخ مالیات بردرآمد سال1380 با اندازه سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتهارابطه ای وجود داشته می باشد یا خیر؟

مطالعه ارتباط تغییر نرخ مالیات بردرآمد سال 1380 با اندازه سرمایه گذاری و نحوه تامین مالی شرکت ها

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید